Njoftime

 
07 Korrik 2020

HANDIKOS rishpallë konkurs për ekspert/kompani në ngritjen e Kapaciteteve të Qendrave të Rehabilitimit të Bazuar në Komunitet

 

SHQIP:

HANDIKOS në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është duke implementuar projektin “Avancimi i kapaciteteve për të drejtat e fëmijëve”, i cili financohet nga Bashkimi Europian dhe menaxhohet nga Zyra e Komisionit Europian në Kosovë. Projekti synon të kontribuojë në fuqizimin, promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në shërbimet sociale dhe OSHC-ve që ofrojnë shërbime për fëmijët.

Në përpjekje për të fuqizuar kapacitetet e Qendrave të Rehabilitimit të Bazuar në Komunitet në menaxhim dhe për të rritur bashkëpunimin e tyre me politikëbërësit lokal, ne jemi duke kërkuar:

· Ekspert/kompani për të zhvilluar dhe lehtësuar trajnimin në avokimin për financim të qëndrueshëm dhe menaxhim.

Ofertuesit janë të mirëpritur të dorëzojnë aplikacionet e tyre në mënyrë elektronike në handikos@handi-kos.org , me mbishkrimin: “Application_ CBR Training”, deri më 17.07.2020 në mesnatë.

Më poshtë mund t'i gjeni termat e referencës për këtë pozitë:

TOR_SHQIP.pdf

ENG:

HANDIKOS in partnership with SOS Children’s Villages Kosovo is implementing the project “Advancing capacities for child rights”, funded by EU and managed by European Union Office in Kosovo. The project aims to contribute toward strengthening, promoting and protection of the child’s rights in social services and CSOs providing services for children.

In an effort to strengthen the capacity of Community Based Rehabilitation Centers in management and increase their cooperation with local policy makers, we are looking for:

· Expert/company to develop and facilitate training on advocacy for sustainable financing and management.

The bidders are welcome to submit their application electronically to handikos@handi-kos.org , with the subject line: “Application_ CBR Training”, until 17.07.2020 by midnight.

Below you can find the terms of reference for this position:

TOR__ENG.pdf

SRB:

HANDIKOS u partnerstvu sa SOS Dečija Sela Kosovo implementuju projekat ‘Unapređenje kapaciteta za dečija prava’, finansiran od strane EU i kojim upravlja Kancelarija Evropske Unije na Kosovu. Projekat ima za cilj da doprinese jačanju, promovisanju i zaštiti dečjih prava u socijalnim službama i OCD-ima koje pružaju usluge deci.

U nastojanju da ojačamo kapacitete u upravljanju Centara za Rehabilitaciju u Zajednici i povećamo njihovu saradnju sa lokalnim kreatorima politike, tražimo:

· konsultanta /kompaniju koja bi razvila i olakšala obuku o zastupanju prava za održivo finansiranje i upravljanje.

Aplikanti su dobrodošli da elektronski podnesu svoje aplikacije (predloge) u adresi: handikos@handi-kos.org . Predmetna linija treba da glasi: “Application_ CBR Training”, do 17.07.2020 do ponoći.

Ispod možete pronaći Projektni Zadatak za ovu poziciju:

TOR_SRB.pdf