Për ne

 

Rehabilitimi i Bazuar në Bashkësi (RBB) është strategji, në kuadër të zhvillimit të përgjithshëm të bashkësisë, për rehabilitim, barazim të mundësive dhe përfshirje sociale të fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të kufizuar.

Rehabilitimi (RBB) zhvillohet përmes përpjekjeve të kombinuara të vetë personave me aftësi të kufizuar, familjeve të tyre, bashkësive dhe shërbimeve përkatëse të shëndetësisë, arsimit, shërbimeve profesionale dhe sociale”.